Điều kiện để doanh nghiệp được kê khai thuế dự án đầu tư là gì?

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng có dự án đầu tư thì việc lập hồ sơ kê khai thuế riêng cho dự án đầu tư là bắt buộc phải làm theo đúng quy định. Bên cạnh câu hỏi thuế GTGT là gì thì điều kiện và cách kê khai thuế đầu tư cũng là vấn đề mà nhiều kế toán chưa rõ ràng. Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây để có cái nhìn sâu hơn về thủ tục khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

 

Để doanh nghiệp được kê khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư thì doanh nghiệp phải nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Dự án đầu tư phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Nếu dự án đầu tư không thuộc đối tượng được phê duyệt theo quy định về luật đầu tư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt (dựa trên Khoản 12 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

khai thuế

 

Thành phần hồ sơ khai thuế GTGT bao gồm:

 – Đối với người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựn nhà để bán) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 02/GTGT.

– Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư (tờ khai 02/GTGT) và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế giá trị gia tăng được kết chuyển tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.
Hồ sơ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư gồm có Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (Mẫu số 02/GTGT); Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào; Các tài liệu giải trình kèm theo.

 

Trình tự tiến hành kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

Bước 1: DN thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi hoặc khác nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và gửi đến cơ quan thuế.
Nếu DN có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì DN lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính.

Đối với DN thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
Nếu người khai thuế nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Quyết toán thuế TNCN muộn sẽ bị phạt thế nào? 

Cách đọc file XML bằng phần mềm iTaxViewer

Trường hợp nộp hồ sơ bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế. Nếu hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Bước 3: Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *