Khi nào cần phải lập biên bản thu hồi hóa đơn?

Một thực trạng thường diễn ra tại các doanh nghiệp hiện nay đó chính là việc viết sai hóa đơn. Mặc dù đây là vấn đề thường gặp phải, thế nhưng, nhiều kế toán vẫn còn băn khoăn khi không xác định được trường hợp nào thì phải hủy hóa đơn, trường hợp nào phải lập biên bản thu hồi hóa đơn. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này sẽ nêu rõ các trường hợp cụ thể doanh nghiệp phải tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn theo quy định.


Ngày 31/07/2017 Tổng cục thuế có Công Văn số 3396/TCT-CS hướng dẫn cụ thể về việc xử lý đối với hóa đơn viết sai, trong công văn có nêu một số nội dung quan trọng như sau:
Đối với trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai thì người bán phải tiến hành gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
Đối với trường hợp người bán đã lập hóa đơn và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc người bán đã lập hóa đơn và giao cho người mua, tuy nhiên người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai sót thì phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Nội dung trong biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
Trong trường hợp người bán lập hóa đơn và giao cho người mua, hàng hóa, cung ứng dịch vụ cũng đã giao cho người mua và người mua cũng đã kê khai thuế, rồi sau đó mới phát hiện sai sót thì người bán và người mua cần phải tiến hành lập biên bản hoặc là có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời, người bán cần phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Trên hóa đơn ghi rõ điều chỉnh tăng hay giảm, số lượng hàng hóa, thuế suất thuế giá trị gia tăng, giá bán…ký hiệu…Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh này người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Như vậy, căn cứ vào các quy định trêm người bán và người mua cần phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai trong các trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua. Cụ thể:
-Trong trường hợp hóa đơn đã lập và người bán đã giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Trong trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua và người bán, người mua chưa kê khai thuế
– Trong trường hợp hoá đơn đã lập và người bán đã giao cho người mua, đồng thời đã giao hàng hoá , cung ứng dịch vụ , người bán và người mua đã kê khai thuế.
Chú ý: Đối với trường hợp người bán đã lập hóa đơn nhưng chưa giao cho người mua, nếu người bán phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán cần phải tiến hành gạch chéo các liên và lưu trữ số hóa đơn lập sai, không cần phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai trước đó.

https://marrymeindc.com/cach-doc-file-xml-bang-phan-mem-itaxviewer/

https://marrymeindc.com/cach-lam-nem-nuong-mien-nam/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *